Archive: 20/03/2021

Grouss Botz an der Gemeng Fréiseng

Haut um Samschdeg, war d’grouss Botz an der Gemeng Fréiseng.

Och eng Equipe vun der Amicale Pompjeeën Uespelt huet gehollef.